O symposiu

 

Část finančního výnosu z konference je každoročně připisována na konto UNICEF a Lékaři bez hranic.

 

Dopis účastníkům - 10. ledna 2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

při prudkém nárůstu poznatků i využívání techniky v medicíně závisí často osud pacienta na spolupráci specialistů mezi sebou a také s praktiky. Zaměřme se tedy při našem XXII. setkání na dluhy, které v tomto směru pociťujeme. Pokusme se přispět k dolaďování součinnosti vzájemně provázaných oborů, uvedených v záhlaví. Jejich funkční harmonie je také závislá na úrovni komunikace mezi lékaři. S přívaly nových informací v jednotlivých specializacích ubývá jejich srozumitelnosti pro ostatní obory.

Nejde jen o terminologii - méně známé pojmy či fráze, nezřídka přebírané z cizích zdrojů s problematickými překlady či originály. Až martýriem mohou být zkratky, které sice urychlují sepsání zprávy, ale adresáta mohou stát několikanásobek času anebo vedou k nesrozumitelností sdělení.

V přednáškách, diskuzích a besedách v Litomyšli využijeme vysoce kvalifikovaných zástupců různých oborů k odstraňování některých překážek v našem dorozumívání. Ve sborníku přednášek bude otištěn i seznam častějších zkratek z některých specializací. Také se zaměřme na další slabé místo v naší spolupráci - potřebnost interpretace určitých odborných nálezů, bez které mohou být pro lékaře jiného zaměření nesrozumitelné nebo matoucí. Pokusme se zamyslet i nad obecným nedostatkem našeho zdravotnictví - nezřídka pociťuji absenci smysluplného rozdělení rolí a úkolů mezi jednotlivé specialisty a praktiky.

Účastníci naší konference mohou zaslat předem své náměty, otázky či příspěvky pro oblíbené besedy na pódiu, v sále i kuloárech na mojí adresu (kontakty).

Těším se na Vaši účast. MUDr. Jiří Novák.

 

Písnička - z r. 2007

Ing. arch. Vladimír Merta - Ztracená jádra pravdy (zveřejněno se souhlasem autora)

 

Vyznamenání

V roce 2006 byli v Litomyšli vyznamenáni čestnou medailí ČLS JEP dvě obdivuhodné osobnosti – prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc. a prof. MUDr. Alois Zapletal, DrSc.

Oba laureáti obdrželi ocenění za celoživotní přínos pro českou, slovenskou i světovou medicínu.

Viz Úvod → fotografie → prohlédnout zde.

Vyznamenaní v Litomyšli vystupovali s následujícími přednáškami:

Prof. Ferenčík:

  • 2006: Zápal – kľúč k pochopeniu detských a stareckých chorôb. Výhody a nevýhody prozápalového typu jedinca.
  • 2005: Lipidové rafty – nový pohľad na funkciu biologických membrán a receptorov.
  • 2004: Astma a vonkajšie prostredie z pohľadu imunológa
  • 2003: Probiotika, alergie a astma
  • 2002: Funkční vzťahy medzi imunitným a neuroendokrinným systémom

Prof. Zapletal:

  • 2009: „Zrada klidové spirometrie u dětských a mladistvých astmatiků. Histaminový test a 5 min. běh u těchto pacientů“.
  • 2007: „Bronchiální provokační testy u dětí a mladistvých“.
  • 2005: Funkce plic u dětí a mladistvých – vyšetřování a interpretace.

V roce 2009 byl v Litomyšli vyznamenán dětský pneumolog světového významu Prof. Michael Shields, M.D., předseda Britské Hrudní Společnosti, Queen´s University Belfast & Royal Belfast Hospital, Velká Británie. Pan profesor tuto cenu obdržel za celosvětový přínos své dosavadní práce. Vystoupil na našem symposiu s přednáškami:

  • 1. Airways remodelling in childhood asthma
  • 2. Long acting β2 agonists (LABA) in children with asthma

V roce 2017 čestný předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. předal prof. RNDr. Janu Krejskovi, CSc., čestnou medaili ČLS JEP za dlouhodobou publikační, výukovou a doškolovací činnost. Současně byla slavnostně "pokřtěna" publikace prof. Krejska a kol. "Imunologie člověka".